PZW Słupsk
Menu
XXII EFFC
ZEZWOLENIA     IT
O C H R O N A   W Ó D
Aktualności
ZAKAZ POLOWU RYB
Sport
Rekordy
Kampanie
Przepisy PZW
Poczta
Słońce w Słupsku
Dziś jest: 19.02.2018

wschód: 06:04
zachód: 16:08
Licznik odwiedzin
1541811
Uchwały Zarządu Głównego PZW
UCHWAŁA

UCHWAŁA

XXIX Krajowego Zjazdu Delegatów

Polskiego Związku Wędkarskiego

z dnia 16 października 2009 r.

w sprawie zasad zwrotu kosztów podróży i wypłaty diet członkom Polskiego Związku Wędkarskiego, pełniącym funkcje społeczne.

Na podstawie § 13 pkt 7 i § 24 pkt 11 Statutu PZW uchwala się, co następuje:

§1

 • Członkowie Polskiego Związku Wędkarskiego pełniący funkcje społeczne z wyboru: w zarządzie, komisji rewizyjnej i sądzie koleżeńskim oraz powoływani na rzeczników dyscyplinarnych mają prawo do :
 • zwrotu kosztów podróży związanych z wykonywaniem obowiązków statutowych, według cen biletów komunikacji publicznej lub stawki kilometrowej własnego środka lokomocji, przy zachowaniu zasady dogodności w czasie i racjonalności kosztów, jeśli nie korzystają ze środka lokomocji PZW,
 • otrzymywania diet w czasie udokumentowanego wykonywania zadań statutowych, wynikających z funkcji społecznej.
 • Wypłata diet określonych niniejszą uchwałą wyklucza przyznawanie innych świadczeń z tytułu krajowych podróży służbowych.
 • Przepisy ust.1 nie mają zastosowania do działaczy funkcyjnych, będących jednocześnie pracownikami Polskiego Związku Wędkarskiego.
 • Przepisy ust. 1 pkt 1 mają również zastosowanie do członków PZW nie pełniących funkcji społecznych z wyboru w razie delegowania ich do wykonywania zadań statutowych.

§2

Na sfinansowanie wypłat diet, o których mowa w § 1 ust.1 pkt 2, jednostki organizacyjne

ustalają limity wydatków nie przekraczające:

 • na szczeblu koła PZW do 5% całkowitych przychodów ze składki członkowskiej, wpisowego i składki okręgowej,
 • na szczeblu okręgu PZW do 3% od uzyskanych odpisów ze składki członkowskiej i od osiągniętych wpływów ze składki okręgowej,
 • na szczeblu krajowym do 7% od uzyskanych odpisów ze składki członkowskiej i od wpływów ze sprzedaży legitymacji członkowskich.

§3

 • Limity wydatków, o których mowa w § 2, stanowią podstawę do skalkulowania i ustalenia:
 • wartości kwotowej jednej diety, jaka będzie obowiązywać w jednostce organizacyjnej,

2) maksymalnej liczby diet dla poszczególnych stanowisk funkcyjnych, która może być przyznana w okresie miesięcznym lub kwartalnym.

 • Stosownie do możliwości ograniczonych limitem, wysokość jednej diety nie może być wyższa od 30% minimalnego wynagrodzenia miesięcznego, obowiązującego w gospodarce narodowej.
 • Decyzję o ustaleniu wielkości kwotowej jednej diety oraz o liczbie przyznawanych diet w skali miesięcznej lub kwartalnej dla poszczególnych stanowisk funkcyjnych, podejmuje zarząd jednostki organizacyjnej w trybie uchwały. 4. Wysokość i liczbę diet dla skarbników kół określają, na wniosek zarządu koła, zarządy okręgów i dokonują ich wypłat. Skutki finansowe tych wypłat powodują przesunięcie limitów diet dla skarbników w kołach, o których mowa w § 2 pkt 1, do dyspozycji zarządów okręgów.

§4

Zobowiązuje się komisje rewizyjne do corocznego przeprowadzania kontroli prawidłowości ustalania limitów wydatków na diety oraz procedury przyznawania diet i ich wypłat. W razie ujawnienia przypadków przekraczania limitów diet, dalsza ich wypłata podlega zamrożeniu do czasu wyrównania zaistniałych nadpłat.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.

Sekretarze Zjazdu:                                                                Przewodniczący Zjazdu:

1. Ewa Bystydzieńska                                                                1. Wojciech Zuszek         

2. Jerzy Pawłowski                                                                    2. Marian Magdziarz

Zapraszamy do odwiedzania naszej strony
Copyright © 2006 - 2018 ZO PZW Słupsk - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Kopiowanie treści bez zgody ZO PZW Słupsk zabronione.